پاورقی در word

آموزش اضافه کردن پاورقی در word آموزشبرای درج پاورقی در ورد باید از منوی Insert زیر منوی Footnote را انتخاب كنید با انتخاب این منو

آموزش word 2007 ایجاد پاورقی برای نوشتهدرس یازدهم ایجاد پاورقی برای متن در word 2007 در درس یازدهم ، از مجموعه آموزش تصویری word 2007 ، به

اضافه کردن یک پاورقی در سند – آموزشاضافه کردن یک پاورقی در سند – آموزش word 2010 برای شرح دادن برخی از توضیحات اضافی در سند ، و یا

آموزش کامپیوتر ایجاد پاورقی در نرمآموزش کامپیوتر ایجاد پاورقی در نرم افزار Microsoft Word آموزشی

ITTECH جابه جایی خط جداکننده پاورقیITTECH جابه جایی خط جداکننده پاورقی یا همان footnote در word 2010 فناوری اطلاعاتآموزش نرم افزار

آموزش word درج لینک، سربرگ، پاورقی وعلمی و آموزشی آموزش word درج لینک، سربرگ، پاورقی و شماره گذاری صفحات

آموزش رایگان Word آموزش تایپ در wordآموزش تایپ در word تنظیمات صفحه تنظیمات صفحه Page Setup با كلیك روی این نشانه Page setup ظاهر

Microsoft Word چگونه در وُرد اعداد راروش فارسی نمایش دادن اعداد در Word 2003 ابتدا از منوی Tools گزینه Options را انتخاب کنید برگه Complex script

s