فیش حقوق اموزشو پرورش ناحیه یک کرمانشاه

وزارت آموزش و پرورشلطفا منطقه مورد نظر خود را انتخاب نمایید استان

اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرمانشاهاداره کل آموزش وپرورش استان کرمانشاه اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرمانشاه

تیر 1391 کارشناسی آموزش راهنماییمدیران محترم در خصوص ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون وروردی مدارس نمونه و تیز هوشان منتظر

کارشناسی آموزش راهنمایی ناحیه 3مدیران محترم به پیوست وضعیت آموزشی مدارس راهنمایی ناحیه بر اساس نتایج امتحانات نوبت اول

تعاون و امور رفاهی ناحیه 3 قمتعاون و امور رفاهی ناحیه 3 قم تعاون و امور رفاهی ناحیه 3 قم

پایگاه اطلاع رسانی منطقه 17 شهرداریگزارش تصویری ناحیه یک // حضور شهردار ناحیه بهمراه رئیس اداره اجتماعی و عضو محترم شورایاری

جویننیاز فرهنگیان با هاشم ملایجردیجویننیاز فرهنگیان با هاشم ملایجردی نوشته شده توسط هاشم ملایجردی در پنجشنبه بیست و

اداره کل آموزش و پرورش استان لرستانبرید سیستم اداری تون درست کنید دست از این مسخره بازی ها وردارید روی نیروهاتون مدیرت داشته

s