دانشگاه ازاداسلامی واحدپردیس

پژوهش اجتماعیصاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشکده علوم اجتماعی مدیر مسول دکتر حبیب اله

آیت الله دکتر زاهدانیآیت الله دکتر زاهدانی آیت الله دکتر زاهدانی

s